Sydney Gray

Sydney Gray

KMTV 3 News Now

KMTV 3 News Now Morning Reporter

Sydney Gray is a reporter and multi-media journalist for KMTV 3 News Now.